Thursday, November 22, 2001

پند آموزنده
روزي در دوران پيامبر مردي نزد عمر ر�ت وگ�ت كه براي گذران زندگي كاري به او بده .
عمر به آن مرد گ�ت برو وقرآن بياموز تا تو را كاري دهم .
مرد ر�ت و شروع به آموختن قرآن نمود تا به آيه اي رسيد كه خداوند �رمود است :
هركس تقوا پيشه كند خداوند راه نجاتي براي او قرار مي دهد واو را از جاي كه گمان نمي كند روزي مي دهد .
مرد ديگر پيش عمر ديگر نر�ت ت روزي عمر مرد را ديد وگ�ت:
قرآن آموختي ؟
مرد گ�ت در قرآن چيزي آموختم كه مرا از تو امسال تو بي نياز كرد.

آري دين وخدا ابزار كسب درآمد نيست اما در اين روزگار بعنوان شغل محسوب مي شود وبسي جاي ا�سوس و دريغ مي باشدچون كه پيامبران ما در عين مقام ومنزلت الهي خود به كار هاي روزمره اشتغال داشتند و از دين مي گ�تند ولي از آن روزي نمي خوردند....

Tuesday, November 20, 2001

يكي از وب لاگ هاي همسايه مطلب جالبي داشت كه دلم نيامد آن را در وب لاگم ننويسم :

خورشت ازدواج

مواد لازم :

دختر يك عددـ خواستگار به ميزان كا�ي جهيــــزيــــــــــــه بـــــه مقـــــدار لازم.

طرز تهيه :

ابتدا دختر را به دانشگاه �رستـاده وكمي �يس و ا�اده به آن اضا�ه ميكنيم سپـــــــس خواستگارها را در داخل يك ظر� ريخته و
ميگذاريم خوب خيس بخورند براي خوب خيس خوردن دائما از آن ها تعري� ميكنيم تا خوب خيس عرق شوند سپس خواستگارها
را داخل يك غربال ريخته و خوب تكـان ميدهيم تا كم پولها رد شوند و پول درشتها بمانندسپس براي هديه نامزدي يك كلاه براي
خواستگــــارميخريم و روي سرش ميگذاريم تا كله اش خوب دم بكشداكنون غذا آماده است و ميتوانيد آنـرا به همراه خانوادتان سر
س�ره عقد ميل کنيد.

خواص غذايي:

دانشجو بودن دختر اين خاصيـــت رادارد كه اگر روزي شوهرش از او پرسيد كه چــــرا خانه داري بلد نيستي ؟ مگر خونه پدرت
چه كـــــارميكردي ؟
دختر جواب دهد كه خوب درس ميخوانــــدم

Sunday, November 18, 2001

به نام آن كه جان داد تا او را پرستش كنم
بعضي از دوستان كم لط�ي ميكنند و اين عرصه وبلاگ را محلي براي تسويه حساب هاي شخصي و خالي كردن عقده هاي دروني خود نموده اند و در اين راه از بد وبيراه گ�تن به همسايه هاي خود هم كوتاهي نميكنند .
خوب اين مشكل ما ايراني جماعت است كه هرگز ظر�يت آزادي به هر شكل وعنوان را نداشته ايم (منظورم بعضي ها بود سوء ت�اهم نشود ....) و تا مجالي پيدا كرديم خود را باخته و
سخن از چيزهاي بي ارزش مي زنيم (حر� م�ت ).من براي حسين خان هم نوشنته ام كه بهتر است گروه را بسمت علمي شدن سوق دهيم وهركسي در هر كاري كه مهارت دارد از آن
بنويسد تا سطح علمي ومعلومات خود و ديگرا نرا ا�زايش دهيم .درد هاي جامعه بر همه ما روشن است اما به قول حا�ظ :
چون نيست نماز من آلوده نمازي
در ميكده ز آن كم نشو سوز وگدازي
در آخر كلام هم از تمام دوستاني كه در وبلاگ هايشان نكات آموزنده در هر زمينه ائي ويا تجربيات خود را ارائه مي نمايند تشكر مي نمايم.

Friday, November 16, 2001

مژده به دوستان عزيز در چند روز آينده اين وب لاگ دوچار تحولات شديد خواهد شد.
گ�تم بگبم که شوکه نشيد...............!!!!!!

Thursday, November 15, 2001

حا لا حدود يک ساعت تا بازی ايران ايرلند مونده .
اون د�عه که 1-0 پيش بينی کردم 2-0 باختيم اين بار 0-4 به ن�ع
ايران حدس ميزنم تا حداقل 0-3 ببريم انشااله.....
با عرض معذرت از اين که چند روزی که مطلب ننوشتم واين دوتا دليل داشت
اول اينکه سرم خيلی شلوغ بود ودوم ايتکه مانيتورم را �روختم و تا اومد که يکی يگر بخرم
چند روزی طول کشيد.

Sunday, November 11, 2001

امروز اينجا مثل چند روز قبل هوا ابري است وآدمي دلش از اين هوا ميگيرد.
ولي خبري از بر� وباران نيست .
اميدوارم كه امسال پائيز و زمستان پر بركتي داشته باشيم و خدا دلش به حال ما بسوزه وخير وبركت از آسمان ببارد.
امروز با حا�ظ :
حا�ظ نهاد نيك تو كامت بر آورد
جانها �داي مردم نيكو نهاد باد
يك داداش داريم كه موخ ما راخورده كه در باره ما بنويس .
آره بابا اين آقا مجيد ما يكي از آرايشگرهاي ماهر شهر اص�هان است .

Saturday, November 10, 2001

امروز با حا�ظ :
چنان پر شد�ضاي سينه از دوست
كه �كر خويش گم شداز ضميرم
يكي از تمپلت ها را كمي دستكاري كردم وبراي حسين خان �رستادم تا درصورت صلاحديد به بقيه تمپلت ها اضا�ش بكند
متاس�انه ايران هم كه 2-0 از ايرلند باخت ودوباره كارمان به معجزه گر�تار شده .
شبيه 4 سال پيش ....
حالا حدود 7:30 دقيقه تا بازي ايران ايرلند مونده.
من بازي 0-0 يا 1-0 به ن�ع ايرلند پيشبيني ميكنم .